ayurved-institute
1. शासकिय संस्ठा : गट अ आणि गट ब संवर्गातील पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती
2. शासकिय अनुदानित संस्ठा : पदांची (मार्च 2017 अखेरची) माहिती